About us - 中欧社会论坛 - China Europa Forum

Li Jiajian

Beijing Yilian Legal Aid & Study Center of Labor

Room 1612, Shuzhi Jia Yuan Building 3, NO.60, Jiaoda East Road,Haidian District, Beijing, 100044.

yilian.cn.eu.forum@gmail.com